javascript hit counterผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ฯบรรยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ฯบรรยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ ( 4 ภาพ)
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสแห่งประตูอีสาน 2015 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ฯ มข. รับเกียรติบรรยายฯ ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ฯ มข. รับเกียรติบรรยายฯ ( 8 ภาพ)
ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ฯ บรรยายพิเศษผลกระทบการเปิด AEC ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ฯ บรรยายพิเศษผลกระทบการเปิด AEC ( 4 ภาพ)
รศ.สุเมธ ผอ.สถาบันยุทธฯ มข.วิทยากรบรรยายในการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มข. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ROC พร้อม มข. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ROC พร้อม ( 6 ภาพ)
มข. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ROC พร้อมรับประชาคมอาเซียน


ข่าวสารอับเดท
ภาพกิจกรรม


อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร-ความรู้
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center : ROC)
ชั้น 3 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043202214, 0913584053, 0941233408
โทรสาร 043202214
Email : roc@kku.ac.th, neroc.kku@gmail.com